«Тәуелсіздікке 30 жыл: Жаңа цифрлық дәуірде – ұлттық дамудың ұтымды жүйесін нығайту» атты Халықаралық форумы

«Заң» факультетінің «Қылмыстыққұқықжәнеқылмыстық процесс» кафедрасының аға оқытушысыЖарылқапова Гульзагира Парменбаевна 2021 жылдың 24 қарашасында ​ Сырдарияуниверситеттіндеөткен «Тәуелсіздікке 30 жыл: Жаңацифрлықдәуірде – ұлттықдамудыңұтымдыжүйесіннығайту» аттыХалықаралықфорумның «Құқықтық, экономикалықаспектілержәнецифрландыру» секциясына «Құқыққорғауоргандары, прокуратура және сот арасындағыөкілеттіктер мен жауапкершілікаймақтарыныңаражігінажыратаотырып, үшбуындымодельдіқалыптастыруерекшеліктері» тақырыбындағыбаяндамасыменқатысты. Қатысушыларарасындаөзектімәселелердіталқылап, ой пікірлерімен​ бөлісті.